Архиве

Protected by Copyscape

„Растемо као једно – БОЉИ СМО ЗАЈЕДНО“

 

Ове године Дечија недеља се одржава као део шире националне кампање под називом „Бољи смо заједно“, а посебна пажња се посвећује инклузији и промоцији права деце са сметњама у психофизичком развоју.

Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас веома је дуга, а на иницијативу организације Пријатељи деце Србије, која је дугогодишњи актер ове манифестације, дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља се традиционално одржава у првој седмици октобра, у циљу скретања пажње јавности на децу и младе, на потребе и права деце и младих у породици, друштву и локалној заједници, на њихова права да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење свих својих потенцијала.

Захваљујући подршци и покровитељству Министарства рада, запошљавања и социјалне политике у реализацији активности Дечије недеље у протеклим годинама, уз подршку других владиних институција и организација цивилног друштва, активним укључивањем општинских организација Пријатеља деце, школа и других институција, као и локалних власти широм Србије, Дечија недеља видљиво, препознатљиво, усмерено на актуелна питања, дефинише потребу интегрисаног и савременог националног система за промоцију и заштиту дечијих права. На тај начин подстиче се стварање услова за даље унапређење положаја деце у друштву, и пружа подршку у финансијском, социјалном, здравственом, културном и образовном смислу, ка приближавању том циљу.

Програм активности Дечије недеље чининиз акцијa на републичком и локалном нивоу широм Републике Србије, уз пуну партиципацију деце и младих. Заједничку одговорност представља задатак који програм активности Дечије недеље посебно промовише – да се деци из осетљивих група (са села, из мањинских група, ромској деци и деци са сметњама у развоју), обезбеди квалитетно образовање и могућност остваривања права, поштујући релевантна међународна и национална документа и позитивне прописе.

 

ЦИЉЕВИ:

 

Циљеви Дечије недеље су:

 • скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце,
 • указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити и остваривању права деце,
 • презентација постигнутих резултата,
 • указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце,
 • подстицање интерресорне и интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој сваког детета,
 • промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу,
 • покретање иницијатива и нових акција које ће доприносити побољшању положаја деце у Србији и остваривању њихових права.

Подршку у остваривању наведених циљева и одговорност да се о њима отворено говори кроз Дечију недељу, дају међународна и национална документа. Основни концепт програма Дечије недеље је концепт права детета, који је почео да се уводи у нормативни систем Србије након 2000. године, а потврђен је новим Уставом из 2006. године. Од нарочитог значаја у институционалном погледу је формирање посебног тела Владе Савета за права детета 2002. године и Пододбора за права детета у Народној скупштини 2005. године, и институције Заштитника грађана, чији је један од заменика задужен за права детета.

Полазна основа у приступу осмишљавања и реализације Дечије недеље је Конвенција о правима детета Уједињених нација, усвојена 20. новембра 1989, а која је ступила на снагу 1990. године. Чланом 4. прописано је да ће стране уговорнице предузети све потребне законодавне, административне и остале мере за остваривање дечијих права признатих Конвенцијом. Међународна заједница је 2002. године донела документ ,,Свет по мери деце”, усвојен на Специјалном заседању Генералне скупштине Уједињених нација о деци. Овај документ, позивајући се на Конвенцију УН о правима детета, даје јасне смернице за обликовање света у коме ће права сваког детета бити призната, заштићена и остварена.

Важан документ који је Република Србија усвојила 2000. године јесте и Миленијумска декларација, у којој су дефинисани миленијумски развојни циљеви, као и Национални план акције за децу (НПА) који представља стратешки документ Владе Републике Србије, у коме се налази општа политика земље према деци за период до 2015. године. Овај документ израђен је поштујући четири основна принципа УН Конвенције о правима детета. Главни циљ НПА је да се свој деци обезбеди равноправност, доступност, квалитет и ефикасност свих јавних служби за децу (у области здравља, образовања и васпитања, социјалне заштите, културе, правне и судске заштите). Од 2004. године у Републици Србији почела је израда локалних планова акције за децу (ЛПА) у јединицама локалне самоуправе, који су засновани на документу „Свет по мери деце” и НПА.

На основу НПА, Влада Републике Србије је 2005. године усвојила Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Породичним законом, исте године, у национално законодавство Републике Србије уграђени су главни принципи Конвенције о правима детета:

 • – право на живот, опстанак и развој,
 • – право на најбољи интерес детета,
 • – право на партиципацију и
 • – право на недискриминацију.

 

Од посебног значаја је документ у чијој је изради и усвајању у току 2010. године учествовало и Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, а који се односи на међуресорни Правилник о ближим условима за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету са сметњама у развоју (сарадња Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике). Посебну пажњу интеграцији деце са сметњама у развоју дају и документи и развојни пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја: „Образовање за све – унапређење доступности и квалитета образовања деце из маргинализованих група”, „Инклузивно образовање” и „Повећање доступности образовања”, као и Правци развоја и унапређивања квалитета образовања и васпитања 2010-2020”, који дају опште оквире за све појединачне мере, и одређују им смисао. Нарочиту пажњу треба посветити стварању предуслова за испољавање креативних и уметничких активности све деце.

Програмске активности и теме Дечије недеље ослањају се на релевантна међународна и национална документа и позитивне прописе и имају у виду важне задатке у процесу придруживања ЕУ, што је Република Србија прихватила, и придружила се активном учешћу у европском процесу социјалне укључености. Тако, и актуелна кампања за социјалну инклузију „Бољи смо заједно”, има крајњи циљ унапређење знања и разумевања шире јавности о принципима и предностима социјалне инклузије и правима деце са сметњама у развоју, јасним и обухватним информисањем јавности. Пројекат спроводи и финансира Делегација Европске уније у Републици Србији, а партнер на пројекту је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Владе Републике Србије.

Дечија недеља 2012. посвећује пуну пажњу промоцији права деце са сметњама у развоју, и представља прилику да се јавно говори о овом питању, да се анализира постојеће стање, и да се подрже сва настојања и актери у успостављању обједињеног и савременог система за промоцију права деце са сметњама у развоју, и њихову пуну интеграцију у друштво. Ово је време да се на локалном и републичком нивоу подстакну активности у циљу подизања квалитета живота деце са сметњама у развоју и унапређења њиховог положаја.

Програм активности у време трајања Дечије недеље у 2012. години Министарство рада, запошљавања и социјалне политике реализује у сарадњи са Пријатељима деце Србије и мрежом организација Пријатеља деце у Београду и широм Републике Србије, као и са другим организацијама цивилног друштва, удружењима, социјалним, образовним и културним институцијама, еминентним стручњацима, уметницима и грађанима.Програм се доставља свим градоначелницима и председницима општина, са апелом да у складу са Римском декларацијом Градоначелници заштитници деце, у својим заједницама допринесу садржају, чујности и видљивости Дечије недеље.

(Извор: Програм активности за време трајања дечије недеље (део); Министарство рада, запошљавања и социјалне политике)