Архиве

Protected by Copyscape

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ ШКОЛУ РЕГУЛИСАН ЈЕ  ЧЛАНОМ  98. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА  И ВАСПИТАЊА  (“Сл.гл.РС“,бр. 72/09,52/11)

 ДА БИ СЕ УПИСАЛО ДЕТЕ У ПРВИ РАЗРЕД КОЈЕ ЈЕ ДОСТИГЛО ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИ УЗРАСТ, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА РОДИТЕЉ ПОДНЕСЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

УВЕРЕЊЕ О ПРЕБИВАЛИШТУ

ПОТВРДУ ОД ЛЕКАРА – ПЕДИЈАТРА

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

УВЕРЕЊЕ О ПОХАЂАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 

ОДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА ЗА НЕПОШТОВАЊE ПРОПИСА О УПИСУ ДЕТЕТА У ШКОЛУ, РЕГУЛИСАН ЈЕ ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА.

 РОДИТЕЉ ПОДЛЕЖЕ ПРЕКРШАЈНОЈ ОДГОВОРНОСТИ АКО НЕ ИСПУЊАВА СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ С УПИСОМ ДЕТЕТА У ШКОЛУ:

 – АКО НЕ УПИШЕ ДЕТЕ У ДЕЧИЈИ ВРТИЋ, РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

– АКО ПОВРЕДИ СВОЈУ ОБАВЕЗУ ИЗ ЧЛАНА 98. СТАВ 1. И ЧЛАНА  97. СТАВ  2. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

– АКО НАМЕРНО ИЛИ БЕЗ ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА НЕ УПИШЕ ДЕТЕ У ОСНОВУ ШКОЛУ.

 

УПИС ПОЧИЊЕ  1.4.2013 . ГОДИНЕ У  СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ ЗА  ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ. УПИСУЈУ  СЕ СВА ДЕЦА РОЂЕНА  У  2006. ГОДИНИ КАО И ДЕЦА РОЂЕНА  У ЈАНУАРУ И  ФЕБРУАРУ  2007. ГОДИНЕ.

 СВОЈ ДЕЦИ ЖЕЛИМ СРЕЋАН УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ!

 

 

Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл.РС“,бр. 72/09, 52/11)

Упис ученика у основну школу

Члан 98.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине.

Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори.

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, упућује писмени захтев изабраном лекару надлежног дома здравља за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке које утврђује интерресорна комисија.

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју могу да се упишу деца на основу препоруке изабраног лекара надлежног дома здравља, а на основу процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, уз сагласност родитеља.

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

У поступку провере спремности на основу мишљења психолога школа може да препоручи:

1) упис детета у први разред;

2) одлагање поласка детета у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Родитељ, односно старетељ детета, коме је препоручено одлагање поласка детета у школу за годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу. Комисију чине: психолог, педагог, учитељ и педијатар детета.

Комисија школе применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри упис детета или да потврди одлагање уписа детета за годину дана.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

 

Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

У први разред основне музичке, односно балетске школе, уписује се ученик основне школе који положи пријемни испит, у складу са посебним законом.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно старатеље о деци која су стасала за упис и која су уписана у школу.